Pojazd

OC posiadacza pojazdu mechanicznego, czyli jedno z najbardziej popularnych ubezpieczeń.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która określa zakres ochrony, wysokość sum gwarancyjnych czy termin powstania obowiązku zawarcia polisy.

Jakie są najważniejsze informacje dotyczące tego typu polisy:

  1. Wszystkie samochody zarejestrowane w Polsce muszą mieć wykupione OC przez cały rok z wyjątkiem aut historycznych i pojazdów wolnobieżnych (te muszą mieć polisę w przypadku wyjechania na drogę).
  2. Przy składce płatnej w ratach – w przypadku nieterminowego płacenia rat ochrona nie wygasa, ale nie zwalnia to z obowiązku zapłaty należnej składki.
  3. Nie można wystawić polisy z datą wsteczną.
  4. Towarzystwo ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, nawet jeśli w momencie spowodowania kolizji kierowca był nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków. Będzie jednak korzystać z prawa do regresu, to oznacza, że będzie domagać się zwrotu wypłaconych środków.
  5. Polisa jest zawierana na okres 1 roku i wznawia się automatycznie. Jeżeli nie zostanie złożone pisemne wypowiedzenie polisy najpóźniej na 1 dzień przed końcem, ubezpieczyciel ma obowiązek przedłużyć OC na rok następny (chyba że istnieją zaległości względem zakładu ubezpieczeń – w takim przypadku umowa zostanie rozwiązana).
  6. Wysyłając wypowiedzenie OC lub odstąpienie od umowy listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, za dzień dostarczenia dokumentów przyjmuje się datę stempla pocztowego. W przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej, za dzień złożenia wypowiedzenia uznaje się datę wpłynięcia dokumentów do Ubezpieczyciela.
  7. Prawa i obowiązki z polisy po zbywcy pojazdu przechodzą na nabywcę, ale taka polisa nie wznawia się automatycznie.
  8. Po zbyciu pojazdu należy w ciągu 14 dni poinformować o tym fakcie zakład ubezpieczeń, przesyłając umowę kupna-sprzedaży.